Teie veebibrauser on aegunud ning ei toeta kõiki funktsioone.

Värksendage enda brauserit või laadige alla Chrome brauser siit

Kasutustingimused

 1. Sissejuhatus
  1. Käesolevad Kasutamistingimused (edaspidi „Tingimused“) määratlevad kasutaja (edaspidi „Kasutaja“) õigused ja kohustused Bauhubi projektihaldussüsteemi poolt veebilehe app.bauhub.ee kaudu pakutavate teenuste (edaspidi “Teenused”) kasutamisel. Asudes Teenuseid kasutama, kinnitab Kasutaja oma täielikku nõustumist Tingimustega.
 2. Üldtingimused
  1. Bauhubi projektihaldussüsteem on veebipõhine teenus ehitus- või muude projektidega seonduvate jooniste, dokumentide ja tööülesannete haldamiseks. Bauhubi projektihaldussüsteem on kasutajaliidese kaudu kättesaadav aadressil app.bauhub.ee (edaspidi „Kasutajaliides“). Kasutajaliidese kaudu on Kasutajal võimalik kasutada Bauhubi poolt pakutavaid Teenuseid ulatuses, milles on talle ligipääs antud. Kasutajaliidest ning Teenust nimetatakse edaspidi koos ka koondterminiga lahendus (edaspidi „Lahendus“).
  2. Kasutaja teadvustab ning saab aru, et Bauhub ei vastuta Kasutaja poolt Lahenduse kasutamise tulemusel loodud teoste, mistahes muu materiaalselt väljendatava või muul moel arusaadava sisu eest ega mistahes omandatud õiguste ja/või kohustuste (täitmise) eest. Kasutaja vastutab ainuisikuliselt Lahenduse kasutamise käigus sisestatud ja/või kasutatud andmete õigsuse ning seaduspärase töötlemise eest ulatuses, milles seda on võimalik ja mõistlik Kasutajalt eeldada.
  3. Bauhub ei kasuta ega loovuta kolmandatele isikutele Kasutaja isikuandmeid, mis on Kasutaja Kasutajakonto registreerimise käigus Bauhubile edastanud. Bauhubil on õigus töödelda Kasutaja isikuandmeid ja Kasutaja poolt loodud sisu juhul, kui Kasutaja on vastava tahteavalduse Bauhubile edastanud ning töötlemise eesmärgiks on kasutajatoe andmine või probleemide kõrvaldamine.
  4. Bauhubil on igal ajal õigus kasutada Kasutaja e-mailiaadressi kasutajatoe pakkumiseks ning teenusepakkumiste ning muu teabe saatmiseks.
  5. Kasutaja nõustub sellega, et kasutab Teenuseid omal riisikol ning et Teenuseid osutatakse “sellisena, nagu nad on”, ilma mingite garantiideta. Bauhubil on õigus Teenuste sisu ja vormi Teenuste täiustamise ja arendamise eesmärgil aeg-ajalt muuta ilma, et Teenusepakkuja Kasutajat sellest eelnevalt teavitaks.
 3. Kasutaja kohustused
  1. Kasutajal on kohustatud:
   1. teenuse kasutamisel tõrgete esinemisel viivitamatult teatama Bauhubile tõrkest e-mailiaadressile tugi@bauhub.ee;
   2. tagama, et Kasutaja Lahenduse kasutamise käigus kasutatud ja/või sisestatud andmete kasutamise ning töötlemisega ei riku mistahes kehtivaid õigusakte;
   3. arvestama ning aktsepteerima, et Lahenduse internetipõhisest olemusest ja selle kasutamise eelduseks olevate kolmandate isikute poolt pakutavate teenuste (nt telekommunikatsiooni-, side- ning internetiteenused) olemusest tulenevalt ei ole Bauhubil võimalik tagada Lahenduse kättesaadavust ja ligipääsetavust igal ajahetkel, st 24 tundi ööpäevas ja 7 päeva nädalas;
   4. hoidma Kasutajakonto salasõna salajas.
  2. Kasutaja teadvustab ning aktsepteerib, et Lahenduse kasutamise käigus mistahes Kasutaja poolt loodud teoste autoriõigused kuuluvad ainuisikuliselt Kasutajale ning Teenuste kasutamise raames ei toimu mistahes autoriõiguste või mistahes muude intellektuaalse omandiga seotud õiguste loovutamist Bauhubilt Kasutajale ja vastupidi.
  3. Kasutaja on kohustatud Bauhubile hüvitama kõik kahjud ja kulud mis tekivad käesolevate Tingimuste Kasutaja poolse rikkumise tagajärjel.
 4. Kasutaja keelatud tegevus
  1. Kasutaja kohustub Lahendust mitte kasutama viisil, mis on või võib olla:
   1. ebaseaduslik, laimav, kolmandate isikute õigusi rikkuv, ahistav, ähvardav, pettev, kelmuslik, või tegevus, mis on eeltooduga seotud;
   2. sooliselt, nahavärvi tõttu, usuliste vaadete tõttu, puuete tõttu, seksuaalorientatsiooni tõttu diskrimineeriv;
   3. vägivalda kasutama õhutav või mistahes muul viisil vastuolus avaliku korraga;
   4. Bauhubile või selle omandile mistahes kahju põhjustav.
  2. Lisaks on Kasutajal keelatud ulatuses, milles see ei ole vastuolus kehtivate õigusaktidega:
   1. hankida ligipääs või pääseda ligi Bauhubi projektihaldussüsteemile ning selle aluseks olevale tarkvarale ja/või lähtekoodile (edaspidi koos „Kood“), eesmärgiga luua konkureeriv toode ja/või teenus;
   2. Bauhubi projektihaldussüsteemi ja/või Koodi kopeerida, paljundada, luua tuletatuid töid, turustada, jagada;
   3. Bauhubi projektihaldussüsteemi ja/või Koodi osadeks võtta, dekompileerida, Bauhubi lähtekoodile ligipääsu hankida või läbi viia või üritada läbi viia sarnaseid tegevusi eesmärgiga taandada Kood arusaadavale ning loetavale kujule;
   4. mistahes viisil Bauhubi projektihaldussüsteemi ja/või Koodi äriliselt ära kasutada või mistahes muul viisil Bauhubi projektihaldussüsteemi ja/või Koodi kolmandatele isikutele kättesaadavaks teha, sh üürida, avaldada, müüa, jagada;
 5. Tingimuste rikkumine
  1. Juhul, kui Kasutaja rikub mistahes Tingimustes sätestatud kohustust või p-s 4.1 ja 4.2 sätestatud keeldu, on Bauhubil õigus piirata Kasutaja ligipääsu Lahendusele kuni Kasutaja poolt rikkumise heastamiseni või vastasel juhul jäädavalt blokeerida Kasutaja ligipääs Teenustele.
 6. Kasutajatugi
  1. Bauhub likvideerib esimesel võimalusel alates Kliendilt teate saamisest või tõrke avastamisest sellise tõrke Lahenduse korrapärases töös, mille tõttu on oluliselt häiritud Lahenduse kasutamine ning sellise tõrke likvideerimine on Bauhubil võimalik.
  2. Kasutajal on võimalik Lahenduse kasutamisel esinevate küsimuste ning probleemide puhul pöörduda Bauhubi poole e-mailiaadressil tugi@bauhub.ee. Kasutajal on võimalik tutvuda üldiste juhistega Lahenduse kasutamiseks ning korduma kippuvate küsimustega aadressil www.bauhub.ee.
 7. Lõppsätted
  1. Bauhubil on õigus käesolevaid Tingimusi ühepoolselt muuta, teatades sellest Kasutajale e-mailiaadressil. Juhul kui Kasutaja muudetud Tingimustega ei nõustu, on Kasutajal kohustus sellest 7 päeva jooksul Bauhubi teavitada.
  2. Juhul, kui Kasutaja ei ole nõus Tingimuste muudatustega, on Kasutajal õigus taotleda konto sulgemist ning Bauhubil õigus konto sulgeda.
  3. Kasutaja ei või oma käesolevaist Tingimustest tulenevaid õigusi ega kohustusi kolmandatele isikutele loovutada.